مقدمه‌ای بر زیبایی شناسی ویتگنشتاین

مقدمه‌ای بر زیبایی شناسی ویتگنشتاین
Genre:
Pages:
128
Language
Goodreads Rating:
3.33
Published:
January 3rd 2011 by ققنوس

ویتگنشتاین فیلسوفی است که دو نگرش فلسفی اساساً متفاوت پدید آورده است . به تأیید همه آنهایی که در کنار این فیلسوف بوده‌ اند ، زندگی وی با فلسفه‌ اش گره خورده بود و این دو بر هم تأثیر می‌ نهادند . ویتگنشتاین همیشه متحیر به نظر می‌ رسید . حیرت او تنها در کلاس فلسفه نبود . وی در طول زندگی‌ اش در همه جا و در مواجهه با همه چیز متحیر بود و فلسفه می‌ ورزید . از قضا ، همین فیلسوفی که زندگی‌ اش غرق در حیرت فلسفی بود در میان همه آن چیزهایی که آدمی برای خلوت خویش برمی‌ گزیند از قبیل دین ، عرفان و .

.

. به هنر دل بسته بود و در میان هنرها بیش از همه به موسیقی . به عنوان مثال ، او در پاره‌ ای از این آثار برای شرح بهتر دیدگاهش در خصوص معنا ، فهم جمله را چون فهم موسیقی دانسته است . ویتگنشتاین برای فهم و تفهیم مفاهیم فلسفی‌اش از مثال‌های هنری بهره گرفته است و این امر از تعلق خاطر فراوان وی به هنر نشان دارد .