پايان دفاع، آغاز بازسازی؛ کارنامه و خاطرات سال 1367 هاشمی رفسنجانی